Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid heeft als uitgangspunt vier basisdoelen.

1. Veiligheid

In dit kader bedoelen we het bieden van emotionele veiligheid. Dit vormt de basis van elke ontwikkeling. Als er geen emotionele veiligheid geboden wordt aan een kind kan een kind niet persoonlijk en sociaal competent worden. Ook het overbrengen van normen en waarden zal niet tot het gewenste resultaat leiden.
Onze gastouders hebben als basistaak het bieden van emotionele veiligheid. Hierdoor krijgt een kind zelfvertrouwen en kan het de wereld om zich heen gaan ontdekken. De gastouder draagt hier positief aan bij door voldoende tijd en aandacht te besteden aan het gastkind en oog en oor te hebben voor zijn gevoelens en behoeftes. Daarnaast is het van belang dat gastouders in staat zijn consequent te zijn in haar omgang met kinderen.
Tegelijkertijd vindt ons gastouderbureau het belangrijk dat er rust en regelmaat is in de opvang. Dat laat zich zien in bijvoorbeeld een vaste dagindeling, terugkerende activiteiten, rituelen enz.

2. Omgeving waar een kind zich persoonlijk kan ontwikkelen

De gastouder kan hier een bijdrage aan leveren door oog en oor te hebben voor de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind en mogelijkheden te creëren om een kind deze ontwikkeling te laten doormaken. Het dagelijkse leven biedt veel mogelijkheden om het kind spelenderwijs te stimuleren. Door het kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en waar nodig te helpen, ontwikkelt het kind eigen initiatieven en zelfstandigheid.
De omgeving die de gastouder schept voor het kind moet een omgeving zijn waarin voldoende mogelijkheden aanwezig zijn die het kind uitdagen om zich te ontwikkelen; een veilige omgeving met leeftijdsadequaat speelgoed en materiaal voor alle verschillende ontwikkelingsgebieden.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gastouder een kind van vier, dat het leuk vindt om te helpen met klusjes, dit ook in de praktijk te brengen, met bijvoorbeeld een tafel dekken, bed opmaken, samen boodschappen doen. Zo zijn er natuurlijke allerlei varianten voor te bedenken.
De gastouder geeft het kind de ruimte om mee te helpen ook al duren de klusjes daardoor veel langer.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

Vanuit een emotioneel veilige omgeving kan een kind zich sociaal ontwikkelen. Met sociaal ontwikkelen wordt onder andere bedoeld dat een kind leert rekening te houden met anderen, op zijn beurt te wachten en op te komen voor zichzelf.
De gastouder leert deze vaardigheden door allereerst zelf het goede voorbeeld te geven. Zij stimuleert positief gedrag en is op de hoogte wat in de verschillende leeftijdsfasen van kinderen verwacht kan en mag worden. Zij houdt daarmee rekening met de eigenheid van het kind.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gastouder een kind stimuleert om tegen een ander kind te zeggen wat het niet leuk vindt. Of dat een gastouder een kind een compliment geeft als het een ander kind troost als het gevallen is.

4. Gelegenheid tot het overbrengen van normen en waarden

Door het stellen van regels geeft de gastouder overdracht van normen en waarden. Spelregels, huisregels, gedragsregels zijn allemaal voorbeelden van overdracht van normen en waarden.
Ook hier is de gastouder het voorbeeld voor de kinderen. Dit gebeurt vooral in de dagelijkse omgang met elkaar.
We willen graag dat kinderen leren op een positieve manier met anderen om te gaan. Dit betekent dat we respect hebben voor anderen en andermans spullen, elkaar de ruimte gunnen en helpen als dat nodig is.

Dit geldt ook voor de omgang met mensen die “anders” zijn, bijvoorbeeld mensen met een andere huidskleur of een handicap. De gastouder zal hierbij het goede voorbeeld moeten geven door een open en respectvolle houding t.o.v. andere volwassene en kinderen te hebben. Maak de handicap of het huidskleurverschil open en bespreekbaar. Dit maakt het voor kinderen makkelijker om mee om te gaan. Het 'taboegevoel' is er dan van af.

Kortom, opvoeden betekent voortdurend een balans vinden tussen:

1. Het kind enerzijds geborgenheid en veiligheid bieden en anderzijds uitdagingen stellen, hiermee wordt het kind de basis geboden voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

2. Het kind enerzijds waardering en respect tonen om zijn/haar eigen mogelijkheden te ontplooien en anderzijds het kind duidelijke grenzen stellen, hiermee wordt de basis gelegd voor zelfrespect en respect voor anderen.

3. Het kind ruimte geven zodat het zich in zijn/haar eigen tempo kan ontplooien en anderzijds de ontwikkeling van het kind stimuleren door hem of haar nieuwe dingen aan te bieden. Deze visie op opvoeding geeft richting aan het pedagogisch handelen van de gastouders. Elke gastouder geeft hier op een eigen wijze haar invulling aan.

Leeftijdsbeleid/leeftijdsopbouw

Volgens de Wet kinderopvang mag een gastouder in de woning van de gastouder of vraagouder aan maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvang bieden. Daarbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar mee geteld. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Omdat Charno de individuele aandacht voor ieder kind erg belangrijk vindt, hebben wij ons beleid ten aanzien van de achterwacht tijdens de opvang aangescherpt door een achterwacht te registreren ongeacht het aantal op te vangen kinderen. Dit is de persoon die ten tijde van een noodsituatie op ambulancetijd aanwezig kan zijn op de opvanglocatie.

De gegevens van de achterwacht worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan het gastouderbureau.

Charno ziet toe op verantwoorde opvang, met optimale aandacht voor ieder kind. Hoeveel kinderen een gastouder in de praktijk op zal kunnen vangen (binnen de hierboven gestelde grenzen) is onder meer afhankelijk van de kwaliteiten van de gastouder en de grootte van de woning.

Selectiecriteria Gastouders

Gastouders die via gastouderbureau Charno kinderen gaan opvangen moeten te voldoen aan de "Landelijke Regelgeving Kinderopvang" (LRK).

Tijdens het intakegesprek komen deze zaken aan de orde:

Algemeen

· Minimum leeftijd 18 jaar.

· WA-verzekering + aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten.

· Inzittendenverzekering bij gebruik van auto.

· Bijwonen van de introductie/thema avonden.

· In het bezit zijn van eenMBO-2 helpende zorg en welzijn en EHBO diploma.

· In het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Het gastouderbureau kan u hier een aanvraagformulier voor verstrekken.

· Plezier in het omgaan met kinderen.

· Verantwoord omgaan met kinderen.

Persoonlijk

· Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.

· Organisatietalent (hoe oplossingen vinden).

· Verantwoordelijkheidsgevoel.

· Open en flexibele instelling ten aanzien van de ouders.

· Continuïteit en stabiliteit inde opvang kunnen bieden.

· Correct taalgebruik.

· Bereid tot samenwerking met Gastouderbureau Charno.

· Professionele houding ten opzichte van het gastouderbureau.

· Bereid tot het accepteren van advies en begeleiding van het GOB.

· Bereid tot het evalueren van de risico- inventarisatielijst met het GOB.

· Bereid tot handelen volgens de richtlijnen van het gastouderbureau.

· Bereid afspraken vast teleggen in een overeenkomst.

· Respecteren van privacy gevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden.

Pedagogische kwaliteiten

· Ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen door eigen of andere kind(eren) of opleiding.

· In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid. Ø In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

· In staat in te spelen op de behoefte van het kind. Omgevingsfactoren

· Het huis van de gastouder moet hygiënisch en kind veilig zijn, zowel binnen als buiten.

· De gastouder moet bereid zijn zo nodig in of bij het huis kleine aanpassingen te verrichten.(tuinhek - traphekje).

· In huis moet voldoende ruimtezijn om te spelen, te eten en te slapen.

· In de naaste omgeving moet gelegenheid zijn om buiten te spelen

Het toetsen van de uitvoering van het beleid

Het gastouderbureau Charno ziet toe dat de gastouders op de hoogte zijn van de visie van het gastouderbureau. Elke gastouder krijgt bij het intake gesprek informatie over de uitvoering van de visie en de uitvoering van het pedagogisch beleid. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om bij vragen contact op te nemen met het gastouderbureau.

Minimaal eens per jaar vindt er een toetsing plaats. Waarbij er door individuele gesprekken, middels een huis bezoek aan de gastouders, gecontroleerd wordt of zij handelen conform de visie van het gastouderbureau. Er worden thema bijeenkomsten gehouden voor gastouders met als doel het verkrijgen van informatie rondom een thema en met als doel het uitwisselen van ervaringen. Oudercommissie (reglement is opvraagbaar bij gastouderbureau Charno)

De oudercommissiestelt zich ten doel:

· De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau Charno waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

· Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Beleid Veiligheid & Hygiëne (RI)

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind, in een veilige en gezonde omgeving zoals is omschreven in artikel 12 volgens een beleidsregel kwaliteit Kinderopvang.

Voortvloeiend uit de wet Kinderopvang brengen de medewerkers van Gastouderbureau Charno jaarlijks huisbezoeken aan elke woning waar, door tussenkomt van Charno, Gastouderopvang wordt aangeboden. Het doel van deze huisbezoeken is om informatie te verzamelen over de opvangsituatie en de risico’s te inventariseren.

Op grond van de verkregen informatie wordt er een Risico Inventarisatie rapport Veiligheid & Gezondheid (RI) opgemaakt. Het rapport wordt als verslag opgemaakt en is inzichtelijk op de opvanglocatie en is eventueel op te vragen alvorens de opvang wordt gestart.
Bij het opmaken van het rapport wordt door de medewerkers van GOB Charno advies gegeven over de kwaliteit van de opvanglocatie op het gebied Veiligheid & Gezondheid.

Januari 2019
Gastouderbureau Charno